Natječaji

Natječaji – Doma za starije Oklaj

Natječaj – medicinska sestra/tehničar

Na temelju članka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19,64/20), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/18, 3/19), članka 173. i 194. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ br. 40/14, 66/15, 56/20) i članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, a po prethodno pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/20-02/1; URBROJ: 524-04-3-1-1/5-20-73 od 09. rujna 2020. god., ravnateljica Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Domu za starije osobe Oklaj

Više u pdf dokumentu:

Natječaj za medicinske sestre (pdf)

JAVNI NATJEČAJ: EKONOM – VOZAČ – KUĆNI MAJSTOR

Na temelju članka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/18, 3/19), te članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, a po prethodno pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/19-02/293; URBROJ: 519-04-3-1-2/3-19-3 od 27. lipnja 2019. god.,ravnateljica Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: EKONOM – VOZAČ – KUĆNI MAJSTOR – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Domu za starije osobe Oklaj

Natjecaj za ekonoma-kucnog majstora Oklaj (pdf)

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 35. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, Upravno vijeće Doma za starije osobe Oklaj, na temelju svoje odluke od 29. siječnja 2019. god. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije osobe Oklaj

Za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (o čemu će Dom pribaviti dokaze po službenoj dužnosti, sukladno čl. 213. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi)
 • da ima hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Doma, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. obostrani preslik osobne iskaznice
 3. preslik diplome
 4. dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. dokaz o radnom stažu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti (preslik potvrde poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao/obavlja i u kojem razdoblju, preslik ugovora o radu ili rješenja), a koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice).

Izabrani kandidat/kandidatkinja će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokazima iz čl. 102. st. 1. Zakona podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Osoba koje podnese nepravodobnu ili nepotpunu prijavu na natječaj ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće se razmatrati, o čemu će joj se dostaviti pisana obavijest na koju nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Dom za starije osobe Oklaj koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Dostava natječajne dokumentacije smatra se pristankom na obradu osobnih podataka.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Dom za starije osobe Oklaj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za starije osobe Oklaj

Ponovljeni natjecaj za ravnatelja (pdf)

Natječaj – socijalni radnik– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj (dalje u tekstu: Dom), a u vezi s člankom 14. točkom 2. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma, ravnateljica Doma objavljuje

 

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije osobe Oklaj

 

na radnom mjestu socijalni radnik– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada,
 • položen stručni ispit,
 • jedna godina radnog iskustva,
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),
 • hrvatsko državljanstvo.

Probni rad: 6 mjeseci

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti presliku:

 1. životopisa,
 2. dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 3. dokaza o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 4. uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 5. odobrenja za samostalan rad,
 6. dokaza o hrvatskom državljanstvu,
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

Oglas za socijalnu radnicu (pdf)

Javni poziv – Javni rad

Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, u vezi mjera za poticanje zapošljavanja Javnim radom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dom za starije osobe Oklaj objavljuje

JAVNI P O Z I V

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnom radu u
Domu za starije osobe Oklaj u 2018. godini

Dom za starije osobe Oklaj inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba u 2018. godini.

I. Program: iz područja socijalne skrbi, pomoć starijim i nemoćnim osoba, a uključuje obavljanje sljedećih poslova:

 • Čišćenje, uređenje i zaštita okoliša Doma, uređenje i održavanje zelenih površina Doma i zalijevanje cvijeća, u nazočnosti i zajedno s korisnicima,
 • pomoć u uređenju soba korisnika, slaganju njihovih osobnih stvari, pomoć u označavanju osobne odjeće
 • pomoć pri radu u radnoj terapiji i radno okupacijskim aktivnostima,
 • pomoć pri kretanju korisnika kada su u šetnji, odlasku na vjerske obrede,
 • izvođenje korisnika (u kolicima) u šetnju u okolici Doma i u dnevne boravke,
 • druženje s korisnicima radi socijalizacije, čitanje tiskovina
 • pomoć u pomoćnim poslovima u kuhinji i drugi pomoćno-tehnički poslovi za koje nisu sistematizirana radna mjesta i za koje nema zaposlenih radnika, a neophodni su za obavljanje osnovne djelatnosti i estetsko uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora Doma, zajedno s korisnicima.

II. Naziv radnog mjesta: pomoćni radnik

III. Broj radnika koji se prima: 3.

IV. Uvjeti za zapošljavanje nalaze se na stranicama HZZ-a (www.hzz.hr i www.mjere.hr).

V. Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu priložiti:

 • svjedodžbu/diplomu o završenoj školi (preslika),
 • domovnicu (preslika),
 • potvrdu o da se ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci),
 • uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • dokaz da je korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb (samo podnositelji prijave iz II. ciljane skupine – korisnici zajamčene minimalne naknade).

VI. Prijava treba sadržavati kratki životopis s osobnim podacima, adresu, kontakt podatke, OIB i biti vlastoručno potpisana.

VII. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 19. travnja 2018. godine.
Prijave na poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Pisarnicu Doma ili putem pošte na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj, s
naznakom: „JAVNI RADOVI“.

Obrazac prijave je dostupan na internetskoj stranici Doma Oklaj www.dom-oklaj.hr.

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE:
Prijava kandidata za javne radove (doc)
Moguća je osobno kreirana prijava sa sadržajem iz točke VI. ovog Poziva.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o prijedlogu kandidata za pozitivnu ocjenu (suglasnost) HZZ-a donijet će ravnateljica
nakon obavljenog intervjua s kandidatima.

Ravnateljica
Cecilija Tolo, dipl. iur.

Javni poziv – javni rad 2018 (pdf)

Oglas – glavna medicinska sestra

Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj (dalje u tekstu: Dom), u vezi s
člankom 13. točkom 7. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma i člankom 194.
stavkom 1. podstavkom 3. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
(„N.N“ br. 40/14, 66/15), ravnateljica Doma objavljuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije osobe Oklaj

na radnom mjestu medicinska sestra (glavna m.s.) – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme.

Oglas za glavnu medicinsku sestru (pdf)

Javni poziv – stručno osposobljavanje

Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj i Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), a u cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ravnateljica Doma objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Domu za starije osobe Oklaj

U cilju korištenja mjera aktivne politike u zapošljavanju, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: Zavod) Dom za starije osobe Oklaj iskazuje interes i potrebu za prijemom

1. 1 (jednog/ne) polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima voditelja računovodstva (računovodstvenih poslova)

2. 1 (jednog/ne) polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima računovodstvenog referenta-blagajnika-likvidatora.

Javni poziv – strucno osposobljavanje (pdf)

Zadnje Novosti
Arhiva Novosti
Kategorije Novosti