Izvestaj o izvrsenju 12-2022 sa obrazlozenjem

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije osobe Oklaj za 2022. godinu sa obrazloženjem