Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 35. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, Upravno vijeće Doma za starije osobe Oklaj, na temelju svoje odluke od 29. siječnja 2019. god. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije osobe Oklaj

Za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (o čemu će Dom pribaviti dokaze po službenoj dužnosti, sukladno čl. 213. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi)
 • da ima hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Doma, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. obostrani preslik osobne iskaznice
 3. preslik diplome
 4. dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. dokaz o radnom stažu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti (preslik potvrde poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao/obavlja i u kojem razdoblju, preslik ugovora o radu ili rješenja), a koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice).

Izabrani kandidat/kandidatkinja će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokazima iz čl. 102. st. 1. Zakona podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Osoba koje podnese nepravodobnu ili nepotpunu prijavu na natječaj ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće se razmatrati, o čemu će joj se dostaviti pisana obavijest na koju nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Dom za starije osobe Oklaj koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Dostava natječajne dokumentacije smatra se pristankom na obradu osobnih podataka.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Dom za starije osobe Oklaj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za starije osobe Oklaj

Ponovljeni natjecaj za ravnatelja (pdf)