DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ
Put kroz Oklaj 87/1
22303 Oklaj
OIB: 66528573284

KLASA: 100-01/23-01/3
URBROJ: 2182-9-1-23-3
Oklaj, 16. svibnja 2023.

 

Na temelju članka 259. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22, 119/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22, 127/22), članka 32. st.2. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, te Prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/23-02/154; URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2 od 26. travnja 2023. god. ravnateljica Doma raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto u Domu za starije osobe Oklaj

KUĆNI MAJSTOR/KOTLOVNIČAR – VOZAČ – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

 • završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja
 • stručni ispit za ložača centralnog grijanja
 • stručni ispit za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara
 • vozački ispit B kategorije
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • nepostojanje zapreke iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Probni rad: 2 mjeseca

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona /mobitela, adresu elektroničke pošte). Prijava mora biti potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara
 • vozačku dozvolu B kategorije
 • potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od mjesec dana
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao, ugovor o radu ili dr.)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama).
 • obostranu presliku osobne iskaznice

Dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi Dom će pribaviti po službenoj dužnosti.

Izabrani kandidati/kinje će prije sklapanja ugovora o radu biti upućeni na provjeru zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani.

U slučaju da se na natječaj ne prijavi ni jedan kandidat s položenim stručnim ispitom za ložača centralnog grijanja i/ili za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara poslodavac može izabrati i kandidata bez položenog/ih ispita, uz obvezu da ga/ih položi u roku koji će biti određen ugovorom o radu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu na koji se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. tog Zakona, popis kojih je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%
20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 49. tog Zakona, popis kojih je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%
20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Natječaj za kućnog majstora/kotlovničara-vozača – Ne otvarati!“ u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da izvornike dostavi prije sklapanja ugovora o radu.

Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave kandidata koji ne dostave uvjerenja o stručnim ispitima razmatrat će se samo u slučaju da ih niti jedan kandidat ne dostavi.

Prije donošenja odluke o izboru, Dom zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, pisanim putem i/ili usmenim razgovorom i/ili praktičnom provjerom, o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti pravovremeno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Dom za starije osobe Oklaj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za starije osobe Oklaj

Javni natjecaj za kucnog majstora kotlovnicara vozaca (pdf)