Na temelju odredbe članka 12. st.1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19 ), članka 16. st.3. KU za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 61/18, 3/19) u vezi s člankom 24. st.3. TKU za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), te članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj (dalje u tekstu: Dom), a sukladno članku 12. točki 3. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma, ravnateljica Doma raspisuje

 

OGLAS

za radno mjesto: KUĆNI MAJSTOR/KOTLOVNIČAR -VOZAČ

1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme (zamjena)

u Domu za starije osobe Oklaj

 

Uvjeti:

 • završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja
 • stručni ispit za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja
 • stručni ispit za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara
 • položen vozački ispit B kategorije
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • nepostojanje zapreke iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Probni rad: 2 mjeseca

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
 • dokaz o radnom stažu (potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao, ugovor o radu ili dr.)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja (ako ga je položio)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara (ako ga je položio)
 • vozačku dozvolu B kategorije
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 • obostranu presliku osobne iskaznice.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja i za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara uz obvezu da ih, ako budu izabrani, polože u roku koji će biti određen ugovorom o radu.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat će biti upućen na zdravstveni pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Dokaz o nepostojanju zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi Dom će za izabranog kandidata pribaviti po službenoj dužnosti.

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na e-mail: dsnoklaj@gmail.com, osobno ili poštom na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj, s naznakom „Oglas za kućnog majstora/kotlovničara – vozača“.

Rok za podnošenje prijava: 5 dana od objave na oglasnoj ploči HZZ.

Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Dom s kandidatima može obaviti razgovor te po potrebi provesti dodatno testiranje.

Dom pridržava pravo u svako vrijeme poništiti oglas bez posebnog obrazloženja.

 

Više u pdf dokumentu:

Oglas za radno mjesto kucni majstor kotlovnicar vozac (pdf)