DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ
Put kroz Oklaj 87/1
22303 Oklaj
OIB: 66528573284

KLASA: 112-01/22-01/3
URBROJ: 2182-9-1-22-3
Oklaj, 21. srpnja 2022.

Na temelju članka 204. st.2., 256. i 259. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22), toč. 26. Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2022. god. u vezi s Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/22-01/4; URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25. ožujka 2022. godine, članka 32. st.2. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, te Prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/22-02/246; URBROJ: 524-08-01-02/7-22-2 od 27. travnja 2022. god. i KLASA: 100-01/22-02/343; URBROJ: 524-08-01-02/7-22-2 od 04. srpnja 2022. god. ravnateljica Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta u Domu za starije osobe Oklaj

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme
 2. NJEGOVATELJ – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
 3. STRUČNI RADNIK I. VRSTE – SOCIJALNI RADNIK – pripravnik – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme od 12 mjeseci u provedbi mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/naukovanja

Uvjeti za radno mjesto pod 1.:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
 • položen stručni ispit (za kandidate sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem)
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • nepostojanje zapreke iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Probni rad: 2 mjeseca

Uvjeti za radno mjesto pod 2.:

 • završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 • završen tečaj za njegovatelja
 • nepostojanje zapreke iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Probni rad: 1 mjesec

Uvjeti za radno mjesto pod 3.:

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženom zvanju i obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • nepostojanje zapreke iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona /mobitela, adresu elektroničke pošte). Prijava mora biti potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti za sva radna mjesta:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
 • obostranu presliku osobne iskaznice
 • potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od mjesec dana

dodatno za radno mjesto pod 1.:

 • dokaz o položenom stručnom ispitu (ako su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje)
 • važeću licencu

dodatno za radno mjesto pod 2.:

 • dokaz o završenom tečaju za njegovatelja

dodatno za radno mjesto pod 3.:

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih (ne stariju od dana objave natječaja)

Dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi Dom će pribaviti po službenoj dužnosti, sukladno st.2. istog članka.

Izabrani kandidati/kinje će prije sklapanja ugovora o radu biti upućeni na provjeru zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu temeljem kojeg ga ostvaruje, a prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima. (Za kandidate koji se pozivaju na čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dodatne informacije o potrebnim dokazima objavljene su na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo preporučenom poštom na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Natječaj za radno mjesto (navesti naziv) – Ne otvarati!“ u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru, Dom zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, pisanim putem i/ili usmenim razgovorom i/ili praktičnom provjerom, o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti pravovremeno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Dom za starije osobe Oklaj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za starije osobe Oklaj

Natjecaj – medicinske sestre, njegovateljica i soc radnik – pripravnik (pdf)