Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj (dalje u tekstu: Dom), a u vezi s člankom 14. točkom 2. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma, ravnateljica Doma objavljuje

 

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije osobe Oklaj

 

na radnom mjestu socijalni radnik– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada,
 • položen stručni ispit,
 • jedna godina radnog iskustva,
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),
 • hrvatsko državljanstvo.

Probni rad: 6 mjeseci

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti presliku:

 1. životopisa,
 2. dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 3. dokaza o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 4. uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 5. odobrenja za samostalan rad,
 6. dokaza o hrvatskom državljanstvu,
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

Oglas za socijalnu radnicu (pdf)