Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj

 

URBROJ: 18 /13

Oklaj, 10. siječnja 2013. god.

 

Temeljem članka 25. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (”NN”-141/12), članka 40. st.2. al. 12 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Oklaj, čl. 4. Pravilnika o radu Doma, čl. 14. toč. 10. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, Uprave za odrasle osobe o osobe s invaliditetom KLASA:404-01/12-04/77, URBROJ: 519-05-2-1/2-12-3 od 28. prosinca 2012. god. ravnateljica Doma raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na poslovima

–          njegovatelj/ica  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 1 mjesec

Uvjeti:

–      završena osnovna škola i tečaj za njegu

–      zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

 

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju te dokaz da je nezaposlen (u izvorniku ili ovjerenom presliku).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku

–          životopis

–          dokaz o stečenoj stručnoj spremi

–          dokaz o završenom tečaju za njegu

–          domovnicu (neovjereni preslik)

–          kopiju radne knjižice (neovjereni preslik)

–          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj).

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, web stranici i oglasnoj ploči   Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Doma.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave podnijeti na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj, Put kroz Oklaj bb, 22 303 OKLAJ s naznakom ”ZA NATJEČAJ”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je dostaviti prilikom sklapanja ugovora o radu.

Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj