Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj (dalje u tekstu: Dom), u vezi s
člankom 13. točkom 7. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma i člankom 194.
stavkom 1. podstavkom 3. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
(„N.N“ br. 40/14, 66/15), ravnateljica Doma objavljuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije osobe Oklaj

na radnom mjestu medicinska sestra (glavna m.s.) – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme.

Oglas za glavnu medicinsku sestru (pdf)