Na temelju odredbe članka 12. st.1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19 ), članka 16. st.3. KU za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 61/18, 3/19) u vezi s člankom 24. st.3. TKU za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), te članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj (dalje u tekstu: Dom), a sukladno članku 12. točki 5. i 6. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma, ravnateljica Doma raspisuje

OGLAS
za radna mjesta:

 1. stručni radnik I. vrste – SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – zamjena do povratka odsutne radnice
 2. Stručni radnik I. vrste – STRUČNI SURADNIK-TERAPEUT – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – zamjena do povratka odsutne radnice

Uvjeti za radno mjesto pod 1.

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • položen stručni ispit
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Probni rad: 6 mjeseci

Uvjeti za radno mjesto pod 2.

 • završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Probni rad: 6 mjeseci

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao, ugovor o radu ili dr.)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licencu) za radno mjesto pod 1.
 • obostranu presliku osobne iskaznice
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Dokaz o nepostojanju zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi Dom će za izabranog kandidata pribaviti po službenoj dužnosti.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona /mobitela, adresu elektroničke pošte). Prijava mora biti potpisana.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da prilikom sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Prijave s prilozima dostavljaju se na jedan od sljedećih načina: elektronički na e-mail dsnoklaj@gmail.com, osobno na protokol Doma, ili poštom na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj, s naznakom „Oglas za socijalnog radnika i stručnog suradnika – terapeuta“.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave na oglasnoj ploči HZZ.

Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta Dom s kandidatima može obaviti razgovor te provesti testiranje.

Dom pridržava pravo u svako vrijeme poništiti oglas bez posebnog obrazloženja.

Ravnateljica:
Senka Knežević, dipl. iur.

Oglas za socijalnog radnika i strucnog suradnika – terapeuta (pdf)