Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave zdravstvenog materijala za Dom za starije osobe Oklaj za 2020. godinu:

Poziv za dostavu ponuda – zdravstveni materijal (pdf)

Prilog 1 Ponudbeni list zdravstveni materijal (pdf)

Prilog II Troskovnik zdravstveni materijal (pdf)

Prilog III Izjava Ponuditelja o prihvacanju uvjeta i jamstvu (pdf)