Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) za potrebe Doma za starije osobe Oklaj:

Poziv za dostavu ponuda-uredjaj za sprjecavanje nastanka biootpada (pdf)

Prilog 1 Ponudbeni list uredjaj za sprjecavanje nastanka biootpada (pdf)

Prilog 2 Troskovnik uredjaj za sprecavanje nastanka biootpada (pdf)

Prilog 3 Izjava Ponuditelja – uredjaj za sprecavanje nastanka biootpada (pdf)

Prilog 4 Izjava o roku garancije i osiguranog ovlastenog servisa (pdf)

Obavijest o izmjeni troškovnika

Obavještavaju se svi ponuditelji da se u Troškovniku, Prilog 2 Poziva za dostavu ponuda dimenzije uređaja mijenjaju na način da umjesto maksimalno 790 x 690 x 1200 mm (d x š x v) glase: maksimalno 1200 x 790 x 1200 mm (d x š x v)

Obrazloženje:
Jedan od gospodarskih subjekata kojemu je upućen poziv zatražio je izmjenu Troškovnika u dijelu u kojem su određene dimenzije uređaja, njihovim povećanjem na maksimalno 1180 x 790 x 1200 mm pozivajući se na odredbe Pravilnika o jednostavnoj nabavi (KLASA: 011-01/17-01/3, URBROJ: 2182/09-6-2-2-17-1 od 30. svibnja 2018.) Zahtjev nije pravno utemeljen jer je predmetni pravilnik stavljen izvan snage donošenjem Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 012-02/20-04/06; URBROJ: 2182/09-6-2-2-20-1 od 21. prosinca 2020. god. i KLASA: 012-02/20-04/06; URBROJ: 2182-9-1-23-2 od 31. ožujka 2023. Iako zahtjev gospodarskog subjekta ne sadrži valjane razloge, radi veće transparentnosti i omogućavanja dostavljanja ponuda većem broju ponuditelja, Naručitelj je ispitao i reorganizacijom položaja kuhinjskog inventara uspio pronaći alternativnu mogućnost za smještaj uređaja većih dimenzija, i to maksimalno 1200 x 790 x 1200 mm, slijedom čega se mijenjaju dimenzije uređaja naznačene u Troškovniku (Prilog 2). Izmijenjeni troškovnik dostavlja se u prilogu, a izmjena će, zajedno s obrazloženjem, biti objavljena i na mrežnoj stranici Naručitelja.

Prilog 2 Izmijenjeni troskovnik-uredjaj za sprecavanje nastanka biootpada (pdf)

Produženje roka za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) za potrebe Doma za starije osobe Oklaj:

Rok za dostavu ponude: 13 dana od dana objave Poziva na mrežnoj stranici Doma www.dom-oklaj.hr, zaključno 19. prosinca 2023. god. do 12:00 sati.

Više u pdf dokumentu:

Odluka o produzenju roka za dostavu ponuda (pdf)