Prilog-1-Ponudbeni-list_stojeci-akumulacijski-spremnik-sanitarne-vode-1